Heroes VI: Příběh

. Publikováno v Heroes 6. Zobrazení: 10726

Autor: Aragamash
Zdroj: Celý příběh Heroes (fórum HC)


HEROES VI

Než začneme s příběhem, je třeba si připomenout něco málo z dějin. Jak jsem zmiňoval u děje Heroes V, Ashan byl stvořen dračicí řádu Ashou. Ta rovněž dala vzniknout šesti elementárním drakům. Každý z těchto draků pak stvořil jednu pradávnou rasu. Elrath (světlo) stvořil anděle a Malassa (temnota) stvořila beztvářné (zrůdy bez tváře/faceless), Sylanna (země) dala vzniknout elfům a Ylath (vzduch) lidem, Arkath (oheň) stvořil trpaslíky a Shalassa (voda) stvořila nagy. Těchto šest ras žilo v míru a v pokoji v pradávné bájné říši známe jako Shantiri. Tato říše ale za bájných věků padla. Důvodem rozpadu říše Shantiri byl rozkol dvou ras. Beztvářní a andělé rozpoutali válku, která vedla k vnitřním nesvárům a nakonec zapříčinila rozpad celé této prosperující říše. (Jeden drb: Říká se, že to byly andělé, kteří to vše začali, tedy byli těmi, kdo zapříčinili pád kdysi utopické Shantiri. A důvod? Pravděpodobně to byla závist, neboť Malassa poskytuje beztvářným prakticky neomezené vědění.) Proč to zmiňuji? Celým pozadí příběhu Heroes VI je právě již od pradávna trvající válka těchto dvou pradávných národů. Ale to předbíhám.

Rozdíly od Heroes V:

Nagové – protože o nich v H5 nebyla řeč, můžu jen říct, že je to národ žijící na ostrově Hashima sledující stále svoji stvořitelku Shalassu

Trpaslíci – v H6 o nich není řeč, ale žádné změny od H5 si nejsem vědom

Skřeti – stvořeni z démonů a zločinců za pomocí magie jsou ve světě H6 velmi novým národem, nepatří mezi pradávné rasy (protože nejsou stvořeni bohem), k jejich vzniku došlo během Prvního krvavého zatmění, děj Heroes VI se odehrává asi 20 až 30 let po ukončení války s démony, skřeti žijí buď v otroctví, nbo svobodně na ostrovech Pao (kam je dovedl Kunyak), nebo v mírumilovném Gryfím vévodství, kde je jim darována určitá svoboda (jako indiáni v rezervaci)

Démoni – nejsem si úplně jistý, ale myslím, že Kha-Belleth v této době ještě není vrcholným vládcem Sheoghu, ale dělí se o vládu s pekelnými princi (Ahribban) a démonickými pány (Ur-Jubaal)

Nemrtví – nikdy neměli žádnou vládu, v době H6 ještě nejsou vyhnanci a tak nenávidění jako v Heroes V, ale i přesto se mi zdá, že je tato tajná komunita více soudržná a spolupracující – možná protože jde zatím jenom o soudržný kult a ne o mocnáře jdoucí si po krku kvůli moci

Temní elfové – v této době vznikají rozpory s elfy, Tuidhana už vede své přívržence, ale temní lefové doposud nevznikli, v nejbližší však dojde k uzavření paktu mezi elfy a beztvářnými a vzniknou tak uctívači Malassy – temní elfové

Elfové – v H6 se o nich nemluví, ale lze předpokládat, že je situace podobná, jsou zde však rozpory s Tuidhaninymi elfy, v brzké době dojde ke spálení Bryghytty (stromu)

Čarodějové – dovoluji si tvrdit že beze změny

Lidé – ačkoli lidé byli stvořeni Ylathem, je to již nějaká doba, co většina lidí konvertovala k Elrathovi a jeho andělům, Říše je tedy již svatá, ale stále zde vládne rod Sokolů, najdeme zde tyto rody: Chrti, Býci, Jeleni, Jednorožci, Havrani, Sokolové, Vlci, Gryfové; fakt, že lidé jsou pod nadvládou andělů a Světla je vede do války proti beztvářným, proti kterým ale ve skutečnosti nic nemají (andělé je užívají jako pěšáky)

Příběh Heroes VI je poněkud komplexnější, jelikož příběh se neodehrává postupně. Není tedy nejdříve příběh Anastásie, poté Kirila a poté Sandora apod. Jednotlivé příběhy se prolínají a odehrávají přibližně současně, což (hlavně ze začátku) vede ke zmatenosti a nepochopení. Dovolím si zkopírovat seznam, který popisuje časovou posloupnost jednotlivých misí. Popis děje se ale odehraje podle kampaní kvůli zjednodušení. Dalším problémem popisu kampaně je fakt, že příběhy se mohou lišit v závislosti na reputaci vašeho protagonisty.

- Prologue 1
- Prologue 2
- Stronghold 1
- Sanctuary 1
- Inferno 1
- Haven 1
- Necropolis 1
- Stronghold 2
- Sanctuary 2
- Haven 2
- Necropolis 2
- Sanctuary 3
- Stronghold 3
- Inferno 2
- Necropolis 3
- Inferno 3
- Sanctuary 4
- Stronghold 4
- Haven 3
- Necropolis 4
- Haven 4
- Inferno 4
- Epilogues

Prolog 1 a 2:

Vévoda Slava z Gryfího vévodství, syn vévody Pavla (povšimněte si Slovansky znějících jmen celého rodu Gryfů – Slava, Pavel, Anastasia, nebo z H5 Nikolai, Andrei, Alexei), musí čelit potížím, které vyvolávají skřetí skupiny uvnitř jeho vévodství. Za vše může Torghul, který se spojil s démony a přísahal pomstu Pavlovi. Slava se spojuje s vůdcem zdejších skřetů Kraalem a společně nachází a poráží Torghula. Poradce mu při tom dělá i jeho teta Sveltana (v Rusku je psána jako Svetlana, aby odpovídala klasickému křestnímu jménu), která je potají nekromantkou. O její nekromancii se ví, ale prozatím to není takové nepředstavitelné tabu jako v době vlády krále Alexeie II., kdy na dvoře královny Fiony fungoval Markal. Slava je na skřety (slovo ork neuznávám) milostiv a uděluje jim možnost žít na území Gryfů. Příběh pokračuje, když si Gerhart z Vlků vymůže na císaři Liamovi Skolovi dekret, podle kterého mají být skřeti vyhnáni. Slava se mu staví do cesty a rozpoutává tak válku mezi vévodstvími. Ve skutečnosti ale vzdoruje i císaři, když haní jeho dekret. Dále jsou tu nějaké boje s duchy a třeba vyhnání Valesky za její protesty proti Slavovi. Vše nakonec končí před samotným císařem Liamem.

Gryfí a Vlčí vévodství jsou považována za dvě nejsilnější v říši, a proto je jasné, proč Liam nerad vidí, když tito vévodové válčí proti sobě místo bok po boku a to hlavně teď, když se máme obávat dalšího příchodu démonů. Aby tyto spory byly vyřešeny, nutí Liam vévodu Slavu, aby provdal svou nejstarší dceru Irinu za Gerharta. Do hry vstupuje Anastasia, která tvrdí, že má lepší nápad a před očima všech probodne svého otce dýkou. Slava umírá a dochází k neuvěřitelnému zvratu, která změní osudy všech.

Sandor:

Nejstarší syn vévody Slavy je bastard, čímž myslím, že není manželským synem. Slava jej měl s Elisabeth ještě před tím, než si vzal Cate z Jeleního vévodstí (odtud známe třeba Duncana). Sandor se vždy cítil jako vyvrhel. Když jeho otec zemřel, byl donucen k odchodu jsa bastard. Stejně jako skřeti, kteří nikdy nebyli plnohodnotnou části vévodství (jako Sandor). Proto se skřeti k Sandorovi přidali. Sandor se chystá společně se skřety opustit Říši, ale když se dozvídá, co se stalo jeho milované sestře, se kterou vždy soucítil, rozhodne se ji zachránit. Proniká do Gerhartova vězení a zachraňuje Irinu. Odplouvají lodí pryč. Sandor vysazuje Irinu na ostrově Hashima, kde nagové poskytují azyl potřebným. Zde se jejich cesty dělí. Sandor pokračuje na ostrov Pao, domovinu skřetů. Zde se setkává se Sharkou. Dostává se do problémů a bude muset volit. Buďto pomůže Sharkovi pobít skřetí vzbouřence, nebo se přikloní na stranu skřetích otroků a zničí Sharku. Tak jako tak, Sandor nakonec stane v čele skřetů jako nejvyšší náčelník. V závislosti na vaší volbě vás bude následovat Airini, nebo kyklop Acamas. Sandor se dostává do hlavního města Pao, které založil kdysi sám Kunyak a je hlavním městem všech skřetů. Vůdce nagů Mukao však požaduje ostrov, protože potřebuje zdejší suroviny (a otroky?). K čemu? To je sice důležité, ale Sandor ani ostatní zatím nerozumí. Mukao je poražen, ale vrátí se (a před ním samotným desítky dalších armád). Sandor musí vycvičit zdejší skřety. K tomu musí najít sedm válečných veteránů, kteří pamatují Kunyaka, aby vycvičili ostatní válečníky. Dále Sandor musí pomoci své matce Elisabeth a nekromantům, kteří putují s ní a to tak, že předá Dračímu úhoři (což je doslovný překlad Hai Ryo) jakýsi Vodní pohár a nebo jej zabije. Jakmile jsou vojáci vycvičeni, přijíždí Mukao, aby vybojoval závěrečnou bitvu. Naštěstí Kunyakovo hlavní město nikdy nepadne a Mukao je poražen. Nyní však dochází k uzavření dohody mezi nagy a skřety (ach to zbytečné a nesmyslné nedorozumění – to se nemohli dohodnout dříve?). Sandor souhlasí pomoct nagům s tím, co chtěli od začátku, tj. nasbírat dostatek krvavých krystalů, aby z nich udělali Ashinu slzu a z s její pomocí spláchli kouzlem z ostrovů démony. Démoni otevírají po ostrovech portály, které je třeba uzavírat. Nakonec Sandor a jeho skřeti musí zabít obrovského Červa chaosu z pekel. Poté je vše zdárně dokonáno…

Irina:

Nejstarší legitimní dítě vévody Slavy a jeho manželky Cate byla no rozkaz Liama Sokola provdána za Gerharta z rodu Vlků. Gerhart ji však o svatební noci napadl a znásilnil. Irina se pokusila bránit a málem Gerharta zabila, za což ji uvrhl do žaláře. Irinu vysvobodil její bratr Sandor a odezl na ostrov Hashima k nagům (třeba toto je jasný příklad, kdy mise číslo 1 za Irinu hrána před Sandorovou misí číslo 1 nedává moc smysl). Zde se jí ujímá korálová kněžka Katsue. Společnými silami sesbírají kněžky a zatlačí pronásledující armády Vlků zpět. Lord Hiroshi (daimjó zdejších zemí zvolený Věčnou císařovnou = Shalassou) je překvapen Irininými schopnostmi a zve ji na čaj. Poté osvobodí i žraloky a kappy a společně s kenshim Arashi prochází tunely k Hiroshimu. Ten jí dává svobodu vést niské armády, ale požaduje po ní vyhnání vlků a (jelikož je Gerhartova žena) zrušení obchodní smlouvy mezi nagy a Vlky. Ničí vlčí obchodní stanici a osvobozuje Sandora (který zde ale nikdy nebyl uvězněn – to byla lež). Hiroshi jí daruje zdejší země. Irina zjišťuje, že je těhotná. (Podle mě jde o celkem silnou ženu, přeci jen nosí dítě někoho, kdo ji znásilnil a uvěznil, přesto se nesnaží jej potratit!) Irina touží pomstít se Vlkovi, proto plánuje invazi do Vlčího vévodství. Jsouc vazalkou Hiroshiho musí nejdříve očistit ostrov od Vlků a získat Hiroshiho svolení. Možností je také stát se daimjó a to tak, že Hiroshiho porazí v boji, nebo bude zvolena Kirinem. Nejdříve musí (jakýmkoliv způsobem) ovládnout duchy vod a sněžné panny. Nakonec pochoduje proti Hiroshimu. Následuje konfrontace s roninem Changbo (osvobození Katashi). Hiroshi je poražen. Ovšem Irina jako nový daimjó nemůže opustit ostrov, neboť Shalassa chce, aby bojovala s nekromanty na západě. (Kdo si pamatujete scénáře v H5TOE, tak víte, že v mapách Bojový pokřik svobody a Kalich hromu, kdy Kunyak vedl skřety ke svobodě, byl použit Kalich (ten Vodní pohár jak jsem jej nazval výše), díky kterému byla lidská skřety pronásledující armáda potopena.)Tito nekromanti loví duše z potopené lidské armády. Duše patří Shalasse, ne do nemrtvých armád. Krátce, bojuje se s nemrtvými a je třeba obsadit 4 magické posty na ostrově reprezentující 4 podoby vody (mlha, led…). Zdejší skřeti mohou či nemusí být vaši nepřátelé v závislosti na tom, jak se k nim Irina zachová (viz vazba na Sandora). Irina nakonec vyvolá dračího úhoře, který smete všechny nemrtvé obří vlnou (proto se toto musí odehrát před Sandorovou misí, který má možnost jej zabít). Konečně Irina pokračuje do Vlčího vévodství pro pomstu. Zde se Irina dozvídá o nákaze démony a o tom, že všechny těhotné matky rodí jakési démonické potvory. Irina musí zabít tuto Matku všech plodnic. Předtím však musela porazit Nebira, který ji vyzval na souboj. Nakonec se Irina vypořádá s Markusem (synovec Gerharta, který byl ve Slavově kampani zajat, ale Slava jej osvobodil) a nakonec vykoná svou pomstu na Gerhartovi…

Anton:

Nejstarší manželské dítě vévody Slavy se po jeho smrti stává novým vévodou Gryfího vévodství. Co hůře. Do jeho mysli se navrací tajemné hlasy, ktré slýchával jako malé dítě, on je ale vítá, neboť je v tomto světě zcela sám. (Viz také úvodní ukázky: „I am the duke now, and I am alone!“) Hlasy mu říkají, že vrahem nebyla Anastasia, ale beztvářní. Jorgen tomu nevěří, neboť je už nikdo dlouho neviděl. Anton se rozhoduje konvertovat skřety k Elrathovi, nebo vyhnat. Rovněž je třeba potrestat gobliny, kteří kradou vejce gryfům. Anton rovněž pronásleduje ty, kteří věří v Ylatha, draka vzduchu, od nějž mnozí konvertovali k Elrathovi. Proč to dělá??? Hlasy, které Anton slyší, jsou ve skutečnosti hlasy zmučených andělů (což Anton zatím neví), mu napovídají, že kdo nejde za Světlem je proti němu. Proto Anton pronásleduje vše, co nevěří v Elratha – stává se z něj sluha/loutka andělů. Nakonec Anton zabijí svoji sestru Anastasii. (Tím ji chrání před mučením inkvizice apod.) Následování příkazů inkvizitora Salvatoreho rozpoutává občanskou válku uvnitř vévodství. Anton neposlouchá Uriela a tak se do všeho pouští archanděl Michael. Mrtvý baron Djordje terorizuje Antonovy země a tři baroni utvořili alianci a vyhlásili nezávislost. Anton musí potlačit rebelii buďto jejich přemožením, či zabitím. Anton se setkává se svou matkou Cate, která rovněž slyší tyto tajemné hlasy. (Proč setkává? Jsouc Cate dračím rytířem – což je tajemný řád bojující proti démonům a chránící rovnováhu Ashanu (něco jako Soutok v Heroes 3) – opustila svoji rodinu již dávno, aby putovala po Ashanu.) Cate učí Antona a rovnováze protikladných elementů (a bohů) a přinutí jej bojovat se zjevením Kirila. Anton zjistí, co jsou ty hlasy v jeho hlavě zač, ale Cate mu dále nepomůže. Anton nakonec definitivně zabijí neklidnou nemrtvou Djordjeho duši. Zde se dozvídáme o dalším Krvavém zatmění a příchodu démonů, které je předpovídáno, aby se odehrálo za tři roky. Kiril a Sarah za to mohli. Anton vyráží do Vlčího vévodství, kde řádí nagové. Jeho cílem kromě vyjednávání s nagy je město Flammschrein (pamatujete z H5). Setkává se s archandělkou Laurielle, dozvídá se o pádu Flammschreinu do rukou nagů a poté si nechá sestrojit výtečné obléhací zařízení a dobývá město. Anton se dovídá o tom, že během dávných válek mezi beztvářnými a anděly za válek pradávných (doba Shantiri), Uriel a Sarah přišli na způsob, jak uchovat duše padlých andělů v Síni vzpomínek. Za pomocí Pradávného meče Svaté říše je pak možné spojit tělo anděla a člověka, pokud anděl padl. K čemu to vše? Když beztvářný zemře, jeho vzpomínky a poznatky zůstanou známy i ostatním (viz to, že Malassa je ze všech nejmoudřejší, s nejvíce vědomostmi a nejvíce tajuplná). To vrhá světlo na amrt Slavy – jeho duše byla třeba pro spojení s andělem (čehož může dosáhnout jen urozená duše plně oddaná Elrathovi). Anton dostihuje niského vůdce Mukaa. Zjišťuje, že i Mukao je beztvářný (stejně jako Jorgen!), ale Mukao tvrdí, že jeho otce on (a tím pádem i nikdo z nich díky sdíleným vědomostem) nezabil. Anton se setkává s Irinou a tím je uzavřen mír mezi lidmi a nagama. Anton se vrací k Sokolímu vrchu (hlavní město Svaté Sokolí říše), aby jej bránil před démony. Lady Jezebeth se od Laurielle dovídá o tom, že zemře-li Gwendolyn (císařovna rodu Sokolů), padne i celý rod. (Jezebeth je ta, která v misi H5 Poslední let sokola dobyla Sokolí vrch a tím zničila i rod Sokolů.) Na pomoc přichází pomoc z Jeleního vévodství. Při dobývání tunelů pod Sokolím vrchem je odhaleno, že Jezebeth je heretičkou. Z jihu přichází nemrtvá armáda tety Sveltany (ve skutečnosti je to ale Antonova prateta). Jezebeth je poražena a Gwendolyn zachráněna (my ale víme, jak to dopadne). Anton zjišťuje, že nikomu nešlo o duši Slavy, ale o Anastasiinu (aby se spojila s andělem – takže za vše můžou (už zase) ti blbí andělé.).Liam je zabit, Uriel umírá, Gwendolyn žije, Sokolí vrch je zachráněn a Ahribban (princ destrikce) poražen. Nakonec se dovídáme, že Michael byl také jedním z andělů přivedených zpátky. K jeho návratu byla užita duše Pavla (proto ta návaznost/známost se Sveltanou). 

Kiril:

Nejmladší potomci Slavy a Cate jsou Kiril a Anastasia (dvojčata). Tito dva sourozenci jsou spolu spojeni rovněž vřelým přátelstvím a láskou, podobně jako Sandor a Irina (že by Anton byl vždy poněkud sám?). Kiril a Anastasia byly ale nuceni studovat u jiného učitele (na rozkaz císaře). Kiril studoval pod archandělkou Sarah, kterou obdivoval. Kiril se jednoho dne probere v Sheoghu, zrazen svou milou archandělskou Sarah, kterou dobrovolně do Sheoghu následoval, aby jí pomohl zničit Neviditelnou knihovnu beztvářných, které všichni obviňují ze smrti Slavy (my ale víme, o co jde andělům), a s Azkaalem, princem destrukce, v sobě. Naštěstí se o něj postarají dvě sukuby, Daeva a Xana (ano, ta Xana, kterou znáte z příběhu o Sarethovi). Kiril se dá do pronásledování Sarah, přičemž dobývá země Sheoghu kdysi patřící Azkaalovi. Od Kha-Belletha se dovídá, že Sarah byl umožněn průchod Sheoghem za Kirila (a Azkaala v něm). Kiril při pronásledování Sarah získává i podporu ostatních démonů. Proč ale byl vybrán Kiril? Již jsem výše zmiňoval, že dynastie gryfů (jako Pavel) je silná rodem a určená i k sídlení andělů. Jen někdo z této dynastie je schopný udržet c sobě Azkaala a přežít. Potká se s Torghulem, kterého zabijí. Azkaal se nakonec dostane k moci a „vystoupí“ z Kirila, protože se Kiril rozhodne uvěznit Torghulovu duši a neovládne Azkaala. Ten však nenapáchá mnoho škod. Kiril ví, kam míří Sarah a rozhodne se vyhledat svou pratetu Sveltanu a Matku Namtaru, aby dostal odpovědi. Prochází přes Býčí vévodství (které má nějaké zájmy ohledně nekromantů – mimochodem Lady Ornella (H5) je z Býčího vévodství). Xana je mimochodem ze Stříbrných měst. S nekromanty se bojuje či domlouvá. Podle vaší reputace se ke Kirilovi může přidat Veyer (ano, Agraelův dávný nepřítel). Nachází Matku Namtaru a poráží ji (nezabijí). Setká se s Anastasii a Sveltanou, ale ty mu nejsou schopné pomoci. Kiril pronásleduje Sarah na ostrovy Pao, kde konfrontuje se skřety. Setkává se s Cate, která jej varuje, aby neničil Neviditelnou knihovnu. Setkává se s Yume, která mu nabízí pomoc, pokud porazí a přivede jejího muže Akashe. To se mu podaří a Yume mu ukáže, kudy za Sarah. Rovněž Kiril vede rozmluvu s Cate, ale moc důležitého nezjistí. Setkává se se Sveltanou a všichni jej varují, aby neničil Neviditelnou knihovnu. Kiril dostihuje Sarah a zajímá ji. Sarah vše vysvětluje Kirilovi (o Meči svázání). Vše byl plán Sarah a Kiril je ta nejmocnější zbraň, která zničí Knihovnu. Kiril ale prozatím nevykoná svou pomstu a nezabijí Sarah, ale nechává si ji u sebe (Daeva je poslána do Sheoghu hlídat jeho „panství“). Kiril zjišťuje, že musí v zemi Říše pozřít do sebe sedm stínových elementů. V tom mu ale brání lidé (Montbrand t města Portmeyron), kteří díky temné lstivé magii beztvářných věří, že ve skutečnosti brání Světlo před démony. Kiril jej musí porazit. Kiril se setkává s Antonem, se kterým si vymění informace. Kiril chce, aby Anton dal Meč svázání s Torghulovou duší šamanovi Ulahovi (se kterým Anton pěkně zametl, když Ulah nechtěl konvertovat). Kiril vstoupí do Knihovny, kde rozmlouvá s Knihovníkem. Nakonec se nějakým způsobem podaří Kirilovi snést Knihovnu do Sheoghu. A Sarah – ano, Kiril se zamiloval a dál žije s ní v Sheoghu…

Anastasya:

Druhé z nejmladších dvojčat (celou dobu jsem psal její jméno špatně, protože to tak bylo jednodušší pro mě, snad to nevadí), Anastasya, studovala pod Urielem (a jako Kiril se do svého anděle zamilovala, Anastasya by sama dala cokoliv za to být anděl). Sveltana oživuje nebohé děvče, poté co byla zabita Antonem, a ukazuje se, že si Anastasia nic nepamatuje. (Příběh je plný vzpomínek, např. na to jak pouštěla s Antonem draka apod.) Zatímco se Anastasya učí jak na nemrtvé, posiluje svou mysl, aby ji nikdo nemohl ovládnout. Sveltana jde proti inkvizici, protože věří, že obviněný je stejně nevinný jako samotné děvče. V kobkách inkvizice je nalezena zmučená a zlomená Elisabeth (Sandorova matka) o kterou se postará Sveltana, Anastasya nakonec poráží inkvizitora Salvatoreho, který je naprosto oslepen Světlem (asi jako Alaric z H5TOE). Jorgen, dávný přítel a rádce, je osvobozen z moci inkvizice. Anastasya zjišťuje, že je beztvářný. Jorgen se ale rozhoduje pomoci Anastasyi najít pravdu. Jorgen je schopen cestovat do mysli a snů. Elisabeth je díky Jorgenovi vyléčena ze šílenství a odjíždí k čarodějům v doprovodu nemrtvých, protože věří, že ji bude Sandor potřebovat. Dozvídáme se, že Uriel rozhodl o tom, že Slava nebude s Elisabeth, ale s Cate. Sama Anastasya skutečně miluje Uriela. Po rozmluvách se všemi z nekromantského kultu včetně Matky Namtaru žádá Jorgena o pomoc při putování svou myslí. Musí konfrontovat různé vtpomínky – Cate, Irinu, vědomosti, Sandora, Valesku, Antona, Kirila, sebe samu. Miranda mezitím zajme Sveltanu. Nadchází démonická invaze a Uriel hledá pomoc u nemrtvých mágů. Při hovoru s Anastasyí se mu ona odhalí, kdo je (on sám ji nepoznal). Slibuje jít na pomoc Říši. Po rozhovoru s Cate se rozhodne nejdříve zachránit Sveltanu. Nachází Sandrovu hůl pro oživení lamasů. Do cesty se Anastasyi staví démoni a dokonce i skřeti (Sharka chce zabrat nové země, poté co mu Sandor ty jeho sebral). Jakmile je Sharka poražen, ukazuje se, že ani nekromantský kult není tak soudržný. Původně indiferentní Ludmilla se připojuje k Anastasyi, aby osvobodily Sveltanu z rukou Mirandy. Anastasya se dozvídá o pravdě, že Uriel chtěl použít její tělo, aby hostila duši padlé andělky Aurory, kterou zabili beztvářní (matka Uriela a Michaela). Zde se hroutí Anastasyina láska! (Ostříhá si vlasy – jako nějaká zdeptaná puberťačka.) Miranda je poražena, ale poví jim, že ve Slavově smrti nemá prsty, rozpoznává však temný hřeben, který měla Anastasya. Ten je určen k tomu, aby ovládal mysl. Matka Namtaru je napadena Kirilem. Anastasya dostane od Namtaru polibek* a poté varuje nemrtvé před démony ohrožující Ashan skrze znečišťování Dračích žil. Zde Anastasya zjišťuje, že ten, kdo ji skrze hřeben ovládal, byl Uriel. To on skrze ni zabil Slavu. Uriel chtěl, aby byla Anastasya odsouzená a on na ni mohl provést rituál, skrze který by ji spojil se svou matkou Aurorou. (Uriel přišel v bitvě i o bratra Michaela, ale ten se vrátil skrze Pavla.) Celé tyto plány s hřebenem a ovládnutím byly v plánu již dlouhý čas – od dob Ishtvána Gryfa (spíše maďarské jméno). Dozvídáme se i o spolupráci mezi Urielem a Sarah (ohledně dvou nejmladších nevinných potomků). Dračí žíly jsou mezitím očišťovány od vlivu démonů. Michael ale očividně s tímto nesouhlasil! Nakonec se odhodlaná Anastasya dostává do mysli Uriela a zabíjí jej uvnitř jeho vlastní mysli. Konečně se pak s armádou nemrtvých potkává s Antonem u Sokolího vrchu…

* Asha reprezentuje stvořitelku (viz díl o Heroes V) a svými třemi tvářemi o zrození, život a smrt. Kdokoliv zemře (krom démonů), navrací se k Ashe do věčné pavučiny a poté je reinkarnován. Ti, kdož přijmou polibek od Namtaru, jsou z tohoto cyklu navždy vytrženi. Smrt nekromanta je tedy definitivní.

** Malá poznámka. Jak se jmenuje syn Catheriny Gryphonhearth a Rolanda Ironfista z Heroes 3??? Jeho jméno je Nikolai. Jen jsem se chtěl zmínit, že když jsem prvně hrál H5, myslel jsem, že Nikolai, který si bere Isabellu za ženu, je synem Catheriny. Koneckonců, oba jsou rodem Gryfové. Ale jedná se o jiné světy bez návaznosti…

*** K postavám:

Sandor mi přijde, že jeho osud je nejméně spjat s dějem. Ten do závěrečného epilogu podle mého má co nejméně mluvit! Jen zachránil sestru a vypadl na ostrovy Pao žít svůj život.

Naše hrdiny jsme opustili ve chvíli, kdy každý víceméně dosáhl svých cílů. Sandor našel novou cestu, po níž nyní bude kráčet jako chán třetího národa. Irina se postavila svému manželi Gerhartovi a vykonala na něm pomstu velíc přitom velkým armádám říše nagů. Anton se stává právoplatným dědicem Gryfího vévodství, upevňuje svoji pozici a hlavně zachraňuje Říši před démony. Kiril dobyl srdce andělky, jež ho zatratila, získal místo jako vůdce démonů a ukryl Knihovnu. A naše mladá Anastasiya stejně jako její sestra vykonala pomstu, sladkou pomstu. Všichni se schází opět V Sokolím Vrchu, hlavním městě Svaté Sokolí říše, aby poklekli před Gwendolyn z rodu Sokolů. Ta vychválí právě Gryfí dynastii za její zásluhy a za vše, co musela vytrpět. Rovněž se dovídáme, že archanděl Michael je doslova posedlý válkou proti Beztvářným a je ochotný obětovat cokoliv a kohokoliv pro vítězství. Nevidí lidi a nechápe ani řád světa, pro něj je kdokoliv, kdo neuctívá Elratha, nebo hůře kdo uctívá Malassu, nepřítel. Zde nastává bod zlomu. Je třeba si zvolit stranu. Abych byl upřímný, jeví se mi konec Slz jako ten pravý a skutečný…

Začněme proto krvavým koncem. V závislosti na tom, který z vašich hrdinů se stal krvákem, si můžete jednoho vybrat, a ten vás bude doprovázet do hlubin… Doprovázet vás může skutečně kdokoliv z pětice Slavových potomků. Není důležité, koho si vyberete, děj je nastaven relativně univerzálně, ačkoliv jsou tam malé rozhovory, které se mohou různit v závislosti na vámi zvolené postavě. Pokud věříte, že Krev je pravým řešením, postavíte se na stranu násilnického a válkychtivého Michaela. Je vidět jak je zaslepen svou nenávistí vůči Beztvářným a jak se snaží všechny přesvědčit o své pravdě a o tom, že tyto zrůdy jsou to nejhorší zlo, horší než nemrtví, horší než démoni… Náš hrdina se musí probojovat temnými chodbami podsvětí a čelit celkem 4 frakcím, které jsou s Beztvářnými spojeny či právě v nich mají tyto zrůdy špehy – nagové, barbaři, lidé, nemrtví. Michael nechá hrdinu, aby se za svou matkou (nebo nevlastní matkou v Sandorově případě) pustil sám. Pokud ovšem selže, slibuje, že tam vtrhne sám se svými andělskými legiemi. Celkem hrdina potká několik bossů – Mukaa, Tohungu, Jorgena a nakonec Ishtvana. Poté koneně dochází ke konfrontaci. Cate obviňuje Michaela z nehorázností, jako je nucení lidí ukrývat duše andělů (toho jsme už byli svědky), kdeže Michael jen slepě nadává, že Cate zradila a přešla k temnotě… Podle mého názoru je krvavý konec ten špatný a dává příliš velkou moc andělům, protože jak poznáte světlo, když nikde není temnota? V tuto chvíli se Cate promění v mocnou Dceru Malassy (Obří černý drak). Pokud se vám ji podaří zabít, bude alespoň částečně Michaelova válka u konce (i když pochybuji, že kdy bude spokojen). Proč jste to udělali? Podle mě proto, že vás Michael přesvědčil, že ona sběhla na stranu temna a zla. Díky Ashe, že alespoň od Sveltany se jí dostalo náležitého pohřbu…

Pokud jste zvolili slzy, pak náš hrdina (kterého jste předurčili pro tuto cestu) uposlechne svoji matku (u Sandora nevlastní) a postaví se na stranu rodinného příslušníka, aby bojoval proti andělům, kteří furt do všeho pindají a myslí si, jak jsou super a že ví všechno a že bez nic se nic neobejde. Cate vás povede proti Michaelovi, který stále slepě pokračuje ve válce, jež skončila již dávno remízou a tím se ustanovila rovnováha mezi Světlem a Temnotou. Malassinini stoupenci (díky její moudrosti a znalostem) chápou, že tato rovnováha je třeba pro zachování světa. Michael však prahne jen po zničení tmy. Pokud si pamatujete, pak za zničení dokonalé a harmonické říše Shantiri mohla právě osudová válka tzv. Válka Starších, kterou začali právě andělé. Cate nechce, aby opětovná válka ohrozila osud Ashanu a náš hrdina je tu proto, aby jí pomohl. Cílem této akce je proto město na nebesích a hlavně Síň vzpomínek, kde sídlí duše padlých andělů. Naštěstí náš hrdina je odhodlaný postavit se Michaelovi a poslat ho zpět k Elrathovi. Jakmile se probijete až do Síně, požádá Cate našeho hrdinu, aby jí získal týden čas. Cate začne postupně odesílat jednotlivé padlé anděly k Ashe, aby je očistila znovuzrodila. Opět se odehraje shodný rozhovor mezi Michaelem a Cate, jako v Krvavé části. Nakonec je na čase souboj s Michaelem. Michael je nebezpečný protivník, ale má jednu nevýhodu. Sdílí tělo (nebo jak to je – asi spíše duši) s vaším otcem Slavou. A ačkoliv má Michael obrovskou moc, otec našeho vyvoleného nedopustí, aby se jeho potomku něco stalo. Ať tak či tak, poté co je Michael poražen, Cate nakonec umírá. A opět se schází hrdinové a Sveltana má pohřební proslov. 

Z konečných ukázek se dovídáme, že když Cate mluvila o tom, že nejen andělé mají spojence, myslela temné elfy. Nový klan temných elfů, který se oddělil od elfů Sylanny pod vedením Tuidhany. Temní elfové původně byli jen klanem elfů, ale byli zrazeni, zaprodání a nakonec i ponecháni napospas Sylannou. Myslím, že požár Brighity (toho prastarého elfího stromu) na tom všem sehrál roli, ačkoliv jej způsobili démoni. 

Abych vysvětlil můj postoj ke konci. Pokud by andělé zničili temnotu, znamenalo by to jejich nadvládu a snad i pád celého Ashanu do temnot Světla. Už teď mají andělé velkou moc díky Svaté Sokolí říši. Pokud si říkáte, že andělé přece brání Ashan proti démonům, není tomu tak. Sami víte, že barbaři, nagové, nemrtví, ti všichni jsou proti démonům. A stejně tak se Alaric (kněz), Menelag (mág), Thralsai (temný elf) a jiní, od kterých bychom to nečekali, připojují na stranu démonů. Smrt Cate byla nutná, aby síla Temnoty neměla navrch. Ovšem zastavení a smrt Michaela je potřebným elementem, aby byla Válka starších definitivně ukončena. 

Tímto tedy říkám, že právě konec dle Slz, je tím více správným…

První DLC nese název Piráti Barbarského moře (ačkoliv Savage znamená spíše krutý). Tyto DLC bych přirovnal ke hrám Heroes Chronicles. Jen pokus o vyždímání peněz, který ani nenabízí příliš nového. Heroes Chronicles byl však dokonalý v tom, že nabídl výjimečně skvělý příběh. Toto DLC nic takového nemá, ale na druhou stranu je tu (alespoň nějaký) obsah jako artefakty, mazlíčci…

Hrdinou tohoto příběhu je postava inspirovaná legendárním hrdinou jménem Crag Hack. Ovšem nehledejte v nich spojitost. Ashan totiž není nikterak spojen se světem předchozích dílů (Antagarich a spol…). Tato postava má tedy náhodou stejné jméno, podobný vzhled, podobné chování, ale ve skutečnosti je to někdo jiný, i když legendárnost tohoto jména je zachována. Ocitáme se v době po ději Heroes VI, ale před datadiskem – rok po Krvavém zatmění. Mnoho lodí zmizelo v moři. Vše nasvědčovalo tomu, že na těchto ostrovech zahnízdil Hromový pták. Pirátský koncil se rozhodl najmout již vysloužilého ex-piráta Crag Hacka. Poslední Hromový pták byl dávno zabit, ale zřejmě se objevil nový. Crag Hack se jako obvykle nechá zlákat vidinou zlata (jako tenkrát u Sandra – a jako správný pirát samozřejmě). Crag Hack se dovídá o obrovském útesu zahaleném v hromech. Tuší, že právě tam někde bude Hromák zahnízděn. Dovídá se o starém čaroději, který sídlí někde zde, ale je varován, aby se k němu nepřibližoval, jinak bude zaklet. Crag Hack je však odvážný a Falagara (tak se jmenuje) vyhledá (má dceru Zouleilku – viz Duel of Champions). Nachází jej na skalnatém ostrově uprostřed moře. Falagar je mág, který byl na cestě do Sedmi měst, ale jeho loď byla potopena Rochem (tak říkají Hromovému ptáku). Rád se přidá k Hackovi, pokud mu přinese knihu jeho kouzel (kterou přinese). Falagar díky promluvě s duchy (elementy) zjistí, že ostrovy jsou propojené mnoha tunely (jako ty kde žije Tieru). Rovněž varuje Hacka před Lovci pirátů ze Svaté říše. Kapitán Hack si s těmito lovci poradí po svém a likviduje jedno jejich město za druhým. Setkává se s Jonem Morganem, který byl vyslán, aby zastavil Hacka. Prochází kolem totemu zasvěcenému Otci nebes (důležitý v případě, že se Hack rozhodne si jej usmířit, ačkoliv ho tyto věci moc neberou). Jon Morgan je poražen, ale ukáže se, že se jedná o Hackova syna, kterého jako mladý zplodil s jednou dívkou, kterou kdysi miloval. Zdá se, že Jon zde hledal pomstu, tvrdí ale, že ve skutečnosti se snaží zjistit, co může za tolik potopených lodí. Hack mu nakonec dopřeje život. Poté Hack vyšplhá na obrovský vulkán a sestoupí do podzemí, které ho zavede přes ohnivé elementy až na Hromový útes, kde sídí Hromový pták, kterého Hack zabije. Vzhledem k tomu, že Hromový pták není zvíře (na rozdíl od Heroes 3) ale duch, Hack jeho poražením zredukuje jeho sílu a moc – a nechá si jej jako papouška…

Oslabeni bojem jsou zajati nagy. Probouzí se na dně oceánu v obrovském chrámu jakožto zajatci Medusy Himiko (Medusa je něco jako kacíř či odpadlík od Shalassina učení). Jejím cílem je vytvořit něco, co zaplaví celý Thallan (hlavní kontinent Ashanu) a Hromový pták byl jen pokus. Falagar a Hack se rozhodnou proto utéct (aby nebyli obětováni). Útěk se podaří a jsou vyloveni Jonem. Jon je poslán, aby varoval lidi před nagy, zatímco se Hack a Falagar pokusí něco udělat s obří sopkou na těchto ostrovech, která se najednou probudila. Hack se musí probojovat přes zástupy nagů až k Pirátskému shromáždění, aby dostal posily. Bohužel ti mu nejsou schopni poskytnout pomoc. Piráti jsou zcela rozhození a demoralizovaní. Jistě by však následovali Krále pirátů. Posledním králem byl Kemalův praotec, kterého zabil naga Kaishin. Kaishin prý vede invazi sám, Hack proto shromáždí vše, co může a vydá se proti Kaishinovi. Nejdříve získá Prsten s lebkou a poté se nalodí na pravou pirátskou loď i s pirátskou vlajkou. Následně získává Meč krále pirátů a zachraňuje mořskou elfku (a pirátku) Ciele. Falagar oznamuje, že ta medusa koncentruje veškerou sílu skrze soutoky do Velkého Kotle (onen vulkán). Falagar může uzavřít tyto soutoky, ale energii z nich třeba přesměrovat (za pomocí Ciele) do magických semen (které je třeba nejdříve najít – 2, to třetí semeno Ciele má). Jinak hrozí, že protikladnost elementů narvaná do vulkánu způsobí explozi, která přes řetězové reakce tunelů způsobí tsunami, která spláchne půl Tallanu. Jakmile je energie odváděna do posvátných semen, je třeba se zbavit Himiko. Její rituál je přerušen a ona zabita (zkameněním). Hrozba je zastavena, na místě soutoků vyrostou obří stromy z oněch semen. Crag Hack je králem, Falagar se vydává hledat svou dceru a Jon Morgan, který se oženil s baronkou a čeká s ní dítě, se vrací domů.

Druhé DLC nese název Tanec Smrti a točí se okolo další legendární postavy, která je nám známá již od Heroes I a které se podařilo přežít až do Heroes IV a dokonce byla zmíněná i v díle pátém jakožto velký mág a snad i Markalův mentor. Mluvím o arcilichovi jménem Sandro. Záporák až do morku kosti a pravděpodobně nejmachiavelističtější osoba, kterou jste kdy potkali. 

Sandro, první společník a následovník velkého Belketha společně s nímž přišel na způsob, jak se osvobodit z cyklu života a smrti (nekromancie), se nedokázal sžít s Belkethovou myšlenkou užití této schopnosti ke službám Ashi. Obviněn stvořením známým jako Matka Namtaru byl vyhnán ze Sedmi měst a jeho artefakty mu byly odebrány. O 60 let později se Sandro objevuje v Býčím vévodství, jehož vévoda by měl mít ve sbírce tajemnou hůl známou jako Hůl podsvětí. Doufám, že jste si všimli, jak často se pletichy nekromantů točí kolem Býčího vévodství – např. Giovanni a Ornella. Zřejmě to asi bude mít co dočinění s tím, že toto vévodství sousedí s nekromanty. Setkává se s Lucretii, která od srdce Ovidia z rodu Býků nenávidí (už zase Ovidio???). Dohodne se s ní na protislužbě. Sandro udělá totálního zbabělce z Ovidiova oblíbence, kterému Ovidio předal Lucretiin titul. Ona mu za to ukáže vstup do Letního paláce. Nejdříve získá nějaké to město, Přesýpací hodiny řádu, klášter, dobude La Segadoru a vykoná pomstu na Lucretiiným bratrovi Giovannim (oba známe jako upíry z Heroes V).Lucretie mu prozradí tajemství o teleportu, který vede do hradu, ale je třeba jej aktivovat Dračími oky (přívěšky). Sama se pak přidává k Sandrovi. Portál je nalezen, otevřen, Hůl získána, Ovidio zabit a Lucretia následuje Sandra jako jeho učednice…

Později se dozvídáme, že před tím, než byl Sandro donucen k odchodu z kultu, se mu podařilo ukrást Prsten zatvrzelých, artefakt ze starých dob schopný otevřít bránu do duchovního světa. Jistě si vzpomínáte, že až se bude Markal v Heroes V snažit oživit Nikolaie, použije k tomu Hůl podsvětí a Prsten zatvrzelých (společně s Náhrdelníkem nekromancie a Pláštěm stínů smrti), pokoje Cyrus právě Prsten, aby utekl do jiné dimenze skrze portál z Al-Safira, kam byl bohužel pronásledován, a nakonec i zabit. Pamatujete si určitě, že Markal se o sobě zmínil jako o učedníkovi velkého Sandra a že Sandro nechal založit jednu z nekropolí – Lorekeep. Sandro dobývá několik měst a utváří sadu Licha. S pomocí prstenu se dostává do Duchovního světa patřícího Malasse a získává Masku falešné tváře. Zjevuje se Dračí přízrak (Belkthovo přivolané stvoření) a zabijí Lucretii. Sandro však nad ním zvítězí a poté křísí Lucretii, která ale od Draka zjistila, že toto vše celé zmanipuloval Sandro od začátku do konce (prostě Machiaveli jako vyšitý!). Nakonec Sandro odchází provést svůj plán (o něm se dozvíme v datadisku). Rovněž se dozvídáme o Markalovi, který skutečně byl jeho učedníkem.

Heroes VI: Odstíny temnoty – příběh začíná 100 let poté, co Neviditelná knihovna beztvářných byla snesena do Sheoghu. Mezitím došlo ke vzniku temných elfů tím, že Tuidhana uzavřela pakt s Malassou (více viz příběh Heroes 5). Tuidhana je již po smrti a její synové vedou zbytky klanů temných elfů. Po debatě vůdců (Sylsai, Menan a Sorshan) se nejstarší syn Raelag odhodlá ukořistit popel své matky z andělského Relikviáře. Splečně s Yrris (špeh) prolomí pečeť a dostanou se na povrch do zemí, které dříve patřily jim, dnes jsou to však země Říše. Zajímají andělku Erael. Poté připojují ztracenou Minotauři legii. Po bojích s lidmi donucují Erael prozradit tajemství (skrze slídiče) a prostupují bránou k Relikviáři. Poráží andělku Ornu a získávají popel Tuidhany, se kterým prchají zpět pod zem. Nakonec se ukáže, že temní elfové nebojují bok po boku, když je Raelag přepaden Yeshtar. Černí draci se probouzejí, avšak jen jeden Tuidhanin syn jim může vládnout. Na cestě k jejich kruhu musí Raelag projít třemi zkouškami – vize, zvuku a síly. První je zkoučka zvuku – vyslyšení tří pravd z minulosti či budoucnosti (je zde citace, kterou Agrael řekne Isabele ve chvíli, kdy ji unesl, že by byl rád, kdyby našel způsob jak s ní utéct, a zda by mu to věřila). Poté si Raelag musí zvolit, komu ze svých bratří by svěřil klan, kdyby sám padl. Druhá je zkouška zraku – projít přes slídiče nepozorován. Poslední zkouška je zkouška síly – boj s draky. Raelag je nakonec zvolen Malassiným šampionem. Sylsai se však bouří a přivolává démony. Kaln Soulscar proto musí být poražen. Beztvářný Jorgen nabízí Raelagovi duchovní pomoc (protože beztvářní slíbili neúčastnit se konfliktu triumvirátu). Nakonec je Sylsai poražen a beztářní vstupují do hry, aby z popela zjistili umístění Ashiny slzy. Po nalezení je vláda svěřena Menanovi a Raelag se vydává hledat slzu skrze portál. Ne všichni ale byli přemístěni na stejné místo. V jeskyních Raelag bojuje s nagy. Musí dobýt tři svatyně, aby prolomil bariéru a dostal se k lordu Oshirovi, který má v držení Slzu. Oshiro je však cíl rozzlobeného Kirina, který byl oklamán za pomocí té Slzy. Raelag Kirina zabijí a zachraňuje Oshira. Po rozmluvě s ním se rozhodne vrátit jako vůdce temných elfů. Knihovna je přenesena nazpět ze Sheoghu. Raelag se ujímá vlády jako vůdce tří klanů. Knihovna je však plná démonů, kteří otvírají brány a získávají posily. Do všeho se ještě přimíchá Erael se svou pomstou, neúspěšně. Dále je tu Veyer a Kiril, který tvrdí, že má s Raelagem mnoho společného. Kiril je poražen a z knihovny se stává základ Konosu, bludiště v centru říše temných elfů. Kha-Belleth však čeká na Raelaga trpělivě a navíc mu Raelaga odstranil z cesty Kirila. Avšak dozvídáme se o tajemstvích, jež Kha-Beleth z knihovny získal, a že Raelag je možná právě tím vyvoleným.

Knihovna je napadena Sandrem, který z ní vymazal určité vědomosti. Díky Masce falešné tváře se dokázal dostat dovnitř v podobě Raelaga a málem obelhal i elfy. Co hůře, tvorové spjati s Matkou Namtaru (upíři a lichové) zničehonic umírají. Lord Vein je vyslán Anastasií, aby jednal. Doprovází ho živáček Zakera. Vein se potkává s Yeshtarem (tvůrcem Lamasů) a dále Ludmilou, které má pomoci. Zdá se, jako by Vein ztratil mnoho ze své paměti (příznak nemoci). Princezna Drew mezitím útočí. Vein sesbírává mrtvé jako posily a poté útočí na invazi andělů a lidí (Zakera nesouhlasí s proměňováním v ghúly). Přes zničený most (který kvůli obraně zničila Ludmilla) proběhne ostřelování nepřátelských pozic katapulty. Nakones je princezna Drew zajata. Ovšem Anastasia zkolabuje. Vein ani Ludmilla nejsou (tolik) ovlivnění, jelikož jim v těle koluje starší verze jedu, která není tak silná. Vein se proto vydává hledat Belketha, který je u beztvářných. Za pomocí přízračných draků (a Belketha) je posílán lék Anastasii (aby přežila). Sandro mezitím vyvolává problémy mezi beztvářnými – rozděluje je a maže věci z jejich paměti. Sandro dokonce tvoří iluze, kterých se ale Vein zbaví za pomocí věštce. Navíc Sandro (pod jinou tváří) vraždí temné elfy. Yrris odmítá nechat Belketha vstoupit do Knihovny kvůli tomu (ačkoliv Belketh i Vein jsou nevinni). Nakonec ale beztvářní odhalí pravdu a temní elfové se s nemrtvými dohodnou na spolupráci. Sandro zjevně odcizil a smazal Ashiny vzpomínky z doby Válek Stvoření a proto Matka Namtaru umírá. Proto Vein a Sveltana vezou Matku Namtaru zpět do jejího rodiště. Bohužel, skřeti se staví na odpor, protože už mezi nimi Vein (tím myslím Sandro) řádil. Vein se potkává i s duchem Crag Hacka, kterého Sandro proklel. Sám Sandro zřejmě hledá kolébku Matky Namtaru, aby vymazal její vzpomínky a tím i vzpomínky samotné Ashy. Vein se nadále setkává s dalšími neklidnými dušemi. Probíjí se až k dalšímu z Nethermancerů (Nether = nicota, jsou to vládci nicoty), Arianou, kterou poráží a zabijí. Ukazuje se ale, že Vein je imuní vůči chorobě sužující upíry, protože sám už pocítil dotek samotné Nicoty (Void). Dokonce i Zakera by měla být imunní. Nakonec vstupují do Spiritálního světa, kde hodlají konfrontovat Matku Namtaru, jakožto ztělesnění nočních můr samotné Ashy, s Ashou samotnou, aby vzpomínky, jež zapomněla, byly navráceny. Klíčem k úspěchu je Zakera, která zná onen příběh z dob Válek stvoření jakožto písničku. Sám Vein ji zřejmě k tomuto vychoval a sám si poté vše vymazal z paměti, čímž zamezil Sandrovi využít sil Nicoty k vymazání i tohoto kousku. Postupně jsou tedy všechny vzpomínky navraceny. Zakera, jakožto dotčená Nicotou, je navždy vytržena ze sítě osudu. Aby spojil všechny tři tváře Ashy (Pannu, Matku a Sudičku), musí navštívit čtyři elementární roviny a zničit zdejší vůdčí potvory, aby získal esence rovin vzduchu, vody, země a ohně (démony a Hromového ptáka, svědomí a Hai Ryou, Pekelného červa a Uriela). Dále se dovídáme, že Alejandro dela Segadora kdysi miloval Almu, ale protože zemřela, tak zřejmě zešílel a jako Sandro se odhodlal k pomstě. Jakmile jsou esence spojené, je třeba navštívit část světla a nakonec porazit Azkaala. A naopak, navštívit část temnot a vypořádat se s anděly. Nakonec jsou vzpomínky Ashy spojené dohromady a Vein se musí vypořádat se Stělesněním Nicoty. Sandro je poražen, nikoliv však zabit. Vein nakonec opouští Anastasii. Ovšem Sandro žije a jeho plány budou pokračovat – nebo možná ne, to se teprve dozvíme.

Tags: Heroes VI Příběh

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.